Regulamin

Regulamin klubu Squashstacja

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Squashstacja

A. Zasady ogólne
a. Każdy korzystający z Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania się do jego postanowień. Rezygnacja z zapoznania się z Regulaminem przez korzystającego z Klubu, nie stanowi podstawy do niestosowania się do jego postanowień, a w szczególności do uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu oraz sankcji w nim przewidzianych.
b. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie squashstacja.pl. 
c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Manager Klubu.
d. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez dzieci wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
e. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów; 
f. Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie; 
g. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i wnoszenia  alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 
h.Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Korzystającego z Klubu przedmioty pozostawione w Klubie, w szczególności w szatni, bądź przed kortem, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.   

i. Na terenie Klubu obowiązuje zachowanie zasad bezpieczeństwa i  szczególnej ostrożności. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wypadki, urazy itd.                                                                                                                                

B. Godziny otwarcia
a. Klub jest otwarty w godzinach 8-21 w dni powszednie i 14-20 w weekendy.Klub zastrzega możliwość zmiany godzin otearcia i zamknięcia klubu.
b. Informacja o ewentualnych godzinach otwarcia klubu w obowiązujące dni świąteczne zostanie udostępniona w Klubie oraz na stronie internetowej.
c. Klienci zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinie zakończenia działalności obiektu.

C. Zasady użytkowania kortów
a. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych; 
b. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry; 
c. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek; 
d. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, przystosowanym do gry w hali obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie pozostawiającej śladów na podłodze, najlepiej oznaczonym jako „non marking”. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić udostępnienia kortu, co nie daje prawa do odmowy uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort. 
e. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki; 
f. Wskazana jest gra w okularach ochronnych; 
g. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

D .Rezerwacje
a. Podstawą do korzystania z klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty za rezerwację; 
b. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej; 
c. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 5 minut tylko i wyłącznie w przypadku, gdy używany kort nie został wynajęty kolejnemu klientowi. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę, co skutkuje koniecznością zapłaty za niego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
d. Rezerwacja, od rezerwowanie czy chęć przełożenia gry odbywa się poprzez stronę internetową www.squashstacja.pl  (po uprzednim zarejestrowaniu) lub osobiste powiadomienie recepcji klubu.
e. Rezerwacja opłacona w sposób zdalny (np. internet , aplikacja mobilna) zgodnie z Art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej w sposób zdalny.
f. Od rezerwowanie gry uważa się za skuteczne, gdy odbywa się do 4 godziny poprzedzających  zarezerwowany termin;

Od rezerwowanie może odbyć się za pomocą  formularza kontaktu na stronie squashstacja.pl, lub telefonu. Powoływanie się na „brak możliwości dodzwonienia.” nie zwalnia gracza od wymogu od rezerwowania
g. opłacone rezerwacje i karnety nie podlegają zwrotowi – możliwe jest jedynie przeniesienie prawidłowo od rezerwowanych rezerwacji na inny termin.

h .Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w Klubie. 
i. Zaległe faktury VAT wystawia się w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego; 
j. Karnety stałe/cykliczne oznaczają rezerwację określonego kortu o określonej godzinie w dany dzień tygodnia. Karnety open umożliwiają grę w różne dni o różnych godzinach.
k. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby – wyjątek stanowią karnety firmowe, z których mogą korzystać osoby zweryfikowane w recepcji klubu jako pracownicy danej firmy; 
l. Wszystkie karnety ważne są przez 30 dni . Wykupione, a nie zrealizowane karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
m. Rezerwacje cykliczne wypadające w obowiązujące dni świąteczne w trakcie których Klub będzie nieczynny zostaną automatycznie przełożone.

E. Korzystanie z kart zniżkowych.
a. Klub honoruje karty systemów Benefit Multi sport Plus, Fit Pro, Ok System.
b. Uzyskanie zniżki wymaga spełnienia wymagań poszczególnych wystawców kart m.in. okazania dowodu osobistego posiadacza karty.
c. Wysokość i warunki zniżki (np. liczba dozwolonych użyć dziennych) wynikają z warunków wystawców kart i nie są przedmiotem decyzji Klubu.
d. Zgodnie z wymaganiami wystawców kart do jednej gry 1h mogą być użyte maksymalnie 2 karty zniżkowe.
e. W przypadku wykupienia karnetu z ceną obniżoną ze względu na posiadaną kartę zniżkową, obowiązuje okazanie i rejestracja karty (terminal, sms). W przypadku braku karty lub jej rejestracji danego dnia obowiązuje dopłata w wysokości 15 zł za grę za każdą brakującą kartę.

F. Szatnia
a. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie.
b.  Kara umowna z tytułu zgubienia lub zniszczenia kluczyka wynosi 50 pln ; 
c. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry; 
d.Za rzeczy pozostawione poza szafką klub nie ponosi odpowiedzialności; 
e. Rzeczy pozostawione przez graczy składowane są w klubie przez okres 1 miesiąca a następnie utylizowane;
f. Gracze proszeni są o zachowanie czystości w szatni

G. Sauna
a. Wynajęcie kortu upoważnia do darmowego skorzystania z sauny;
b. Korzystający z sauny robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Korzystającego z sauny.
c. Sauna włączana jest na życzenie graczy – prosimy o informację przed rozpoczęciem gry
d. Sauna włączana jest w dni powszednie najwcześniej o 17 dla klientów korzystających z promocji 

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS

1 Klienci korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się w klubie.

 2 Wykupiony w Klubie lub poprzez zakupy grupowe Karnet, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zwrotu, zawieszenia bądź cesji na inną osobę. Karnet może być zrealizowany tylko i wyłącznie w klubie który został wybrany podczas procesu zakupowego.

 3 Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

 4 Karnet zakupiony w klubie,  jest zawsze ważny 30 dni od daty zakupu lub aktywacji.

 5 Karnety zakupione w formie voucheru prezentowego lub wygrane w konkursie organizowanym przez podmioty współpracujące z klubem Squashstacja są ważne 30 dni od daty aktywacji.

 6 Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z przedstawionym dokumentem.

 7  Klub Squashstacja zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. Sytuacje takie powodują wydłużenie okresu trwania karnetu.

 8 Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

 9 Konsekwencje w tym konsekwencje prawne podania nieprawidłowych danych ponosi klient.

 10 Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

 11 Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w grafiku, co nie wpływa na możliwość reklamacji karnetu.

 12 Każdy klient zobowiązuje się uczestniczyć w zajęciach w ilości zgodnej z wybranym karnetem.

13 Posiadacze kart Multisport mogą skorzystać z formy rezerwacji miejsca na zajęcia fitness poprzez zobowiązanie się do uczestnictwa w zajęciach na zasadach wybranego karnetu.

Ze względu na brak możliwości opłaty z góry będzie pobierana kaucja w wysokości 40 zł i jest to równowartość 2 wejść jednorazowych. Kaucja przechodzi na własność klubu w części proporcjonalnej do nieobecności na zajęciach. Klient w przypadku nieobecności na zajęciach fitness zobowiązany jest wyrównać kaucję do kwoty 40 zł. Jeśli całość kaucji przejdzie na własność Klubu i klient nie odnowi kaucji, organizator nie gwarantuje możliwości wejścia na kolejne zajęcia.

 

 


Regulamin

 

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sporu dotyczącego wprowadzenia 3 etapu odmrażania gospodarki, 18 maja 2020 roku otwieramy Centrum Sportowe Squashstacja na poniższych zasadach.

Obiekt jest otwarty w tygodniu w godz. 08:00-21:00 w weekendy 16:00-20:00.

Nadal zamknięte pozostaje  sala fitness i sauna .

 

 

Rezerwacje:

 

 

 1. Udostępniamy do celów sportowych trzy korty. Na 1 korcie squasha mogą przebywać max. 2 osoby.

 

2. W obiekcie mogą przebywać tylko osoby korzystające z usług sportowych.

 

3. W celach odbioru rezerwacji prosimy ustawiać się w kolejce do odpowiednio wyznaczonych stanowisk. Jeżeli wyznaczone miejsca będą zajęte prosimy o poczekanie na zewnątrz budynku.   

              

4. Limity osób, które będą mogły jednocześnie korzystać z obiektu , zostały dostosowane do jego powierzchni.  W obiecie o powierzchni powyżej  301m2  do 800 m2 może przebywać 16 osoby oraz 2  trenerów.

 

5. Wszystkie osoby korzystające z rezerwacji mają obowiązek zgłoszenia się na recepcję w celach rejestracji danych.

 

6. Od 18 maja obowiązuje nowy kalendarz rezerwacji dostępny na https://www.squashstacja.pl/pl Obowiązują tylko rezerwacje z wyprzedzeniem, online lub telefoniczne.Recepcja nie będzie dokonywała rezerwacji na miejscu.

 

7. Od 18 maja do odwołania, rezerwacji można dokonywać na 60 min. 

 

8. Pomiędzy rezerwacjami będzie obowiązywał czas techniczny 5 min na dezynfekcje danej strefy.

 

9. Jednostka czasowa wynajmu kortu to 55 min.

 

10. Rezerwacji można dokonywać zgodnie z dostępnością kortów na stronie https://www.squashstacja.pl/pl

 

11. Treningi z trenerami mogą odbywać się tylko indywidualnie.

 

 

 Procedury higieniczne:

 

1. Każda osoba wchodząca i wychodząca na halę musi zdezynfekować ręce.

 

2. Każda osoba poruszająca się po obiekcie i przebywająca przy recepcji musi mieć zasłonięte nos i usta. (nie dotyczy to gry)

 

 3. W wyznaczonych miejscach będą dostępne dozowniki z środkiem do dezynfekcji rąk oraz sprzętu.

 

 4. Będzie możliwość wypożyczenia sprzętu na recepcji.

 

 5. Sprzęt będzie dezynfekowany po każdym użyciu na recepcji.

 

 6. Wejście na wyznaczoną halę jest dopuszczalne 15 min przed rozpoczęciem rezerwacji.

 

 7. Strefę należy opuścić do 15 min po zakończonej rezerwacji.

 

 

 Wyłączone z użytku zostaną szatnie, sauna , węzeł sanitarny.

WC będzie dostępne dla klientów.

 

 

 

Zalecenia:

 

1. Zalecamy zachowanie dystansu społecznego (2m).

 

2. Korzystanie z własnego sprzętu sportowego.

 

 3. Zalecamy aby przychodzić w stroju sportowym. Obuwie można zmienić na miejscu.

 

 4. Płatności za usługi dokonujemy kartami płatniczymi lub metodami zbliżeniowymi.

 

 5. Zalecamy korzystanie z wirtualnej karty Multisport.

 

 6. Parkowanie samochodów na parkingu Squashstacja co drugie miejsce.

 

 7. Osoby chore lub ze złym samopoczuciem prosimy o pozostanie w domu.

 

 8. W celu naszego wspólnego bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa prosimy o przestrzeganie zasad znajdujących się na https://www.gov.pl/

 

 

KAŻDA OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI AKCEPTUJE POWYŻSZY REGULAMIN I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO JEGO STOSOWANIA.

 

Centrum Sportowe squashstacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W górę

 

Zarezerwuj kort online. Szybko i wygodnie.