POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SQUASHSTACJA SP Z O O, zwana dalej Klubem;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi podpisanych umów/zleceń/ofert/faktur na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Postanowienia ogólne

W Klubie przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Klub jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe, które są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail kontakt@squashstacja.pl oraz drogą pocztową: ul. Garncarska 8 59-700 Bolesławiec (z dopiskiem RODO).

Ponadto wskazujemy, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych korzystamy także z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO, które przetwarzają dane osobowe w imieniu danego administratora (np. firmy informatyczne).

Jako Klub wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Skąd mamy Twoje dane osobowe

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe podczas składania zapytania za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie, celem nawiązania kontaktu z nami oraz przestawienia Ci oferty w szczególności w zakresie wynajmu kortów squash-a oraz treningów fitness , a także poprzez podpisanie przez Ciebie odpowiedniej umowy w zakresie działalności naszego klubu.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Dane kontaktowe pozyskiwane od klientów / kontrahentów (np. ich pracowników) służą do Elektronicznego System Obsługi Klienta np. obsługi systemów rezerwacyjnych kortów squash , kart stałego klienta squash , fitness, sauna .

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

marketingu bezpośredniego produktów i usług klubu, w szczególności do nawiązania kontaktu celem przedstawienia oferty, informowania o ofertach i aktualnościach,

na podstawie podjętych przez Ciebie działań przed zawarciem umowy oraz na Twój wniosek i/lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy;
w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego tj. prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego z administratorów
tj. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś, przy czym zalecamy wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@piastzerniki.pl Wycofanie Twojej zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednakże w sytuacji nieudzielenia zgody bądź jej późniejszego wycofania, jak również w przypadku wniosku o zmianę/usunięcie Twoich danych, stracisz możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych oraz otrzymywania informacji marketingowych i handlowych.

Jakie prawa Ci przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku
z realizacją przysługującego Ci prawa do:

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
sprostowania danych;
bycia zapomnianym;
ograniczenia przetwarzania;
przenoszenia danych;
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ww. celu, jeżeli Twój sprzeciw będzie uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
informacji o naruszeniu ochrony danych - jeżeli uznasz, że dany administrator przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa wyślij wiadomość na adres: kontakt@squashstacja.pl

Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Twoje dane udostępniamy wewnętrznym działom, w tym naszym upoważnionym pracownikom. Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub w celu obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, czy też w celu spełniania zobowiązań umownych, jak również gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, że nie dokonujemy sprzedaży Twoich danych osobowych.

Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane:

jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź żądania usunięcia Twoich danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, przechowujemy je przez okres obowiązywania umowy, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego, przechowujemy je przez okres wykonania nałożonych na nas obowiązków, w szczególności rachunkowych oraz podatkowych, które wiążą się z upływem okresu przedawnienia ewentualnych zobowiązań podatkowych;
jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy:

ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także do momentu wycofania przez Ciebie zgody (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Klub nie przetwarza Twoich danych osobowych automatycznie.

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

W górę

 

Zarezerwuj kort online. Szybko i wygodnie.