Regulamin obiektu

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Squashstacja w Bolesławcu przy ul. Garncarskiej 8.
 2. Każda osoba przebywająca na terenie Klubu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i  przestrzegania jego postanowień. Rezygnacja z zapoznania się z Regulaminem przez korzystającego z Klubu, nie stanowi podstawy do niestosowania się do jego postanowień, a w szczególności do uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu oraz sankcji w nim przewidzianych.

ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 1. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
 2. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 3. Na terenie Klubu zabrania się:
  a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
  b) palenia tytoniu,
  c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków i innych środków odurzających, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem,
  d) wprowadzania zwierząt,
  e) handlu i akwizycji,
  f) naklejania i pozostawiania reklam,
  g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
 4. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-23.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-22.00. Klub zastrzega sobie prawo do udostępniania usług wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 6. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po od zakończenia ostatniej rezerwacji danego dnia.
 7. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 8. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub dorośli opiekunowie.
 9.  Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.
 10.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 11. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
 12.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione w szafce.
 13. Cennik usług jest ogłaszany odrębnie przez Klub i jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie: www.squashstacja.pl
 14. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
 15. Ceny wypożyczenia sprzętu uzależnione są od rodzaju sprzętu i są określone cennikiem znajdującym się w Wypożyczalni sprzętu Klubu.
 16. Za złamanie wypożyczonej rakiety lub okularów ochronnych Klient ponosi odpowiedzialność materialną wynoszącą 50% wartości nowej rakiety lub okularów.
 17. Klient ma obowiązek sprawdzenia czy wypożyczana rakieta nie jest złamana przed rozpoczęciem jej użytkowania.
 18. W szatniach Klubu dostępne są sauny suche (sauna fińska) . Z saun mogą korzystać tylko osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z sauny. Klub informuje o ogólnych przeciwwskazaniach do korzystania z sauny. Informacja jest wywieszona w pomieszczeniach szatni.
 19. Posiadacze kart (multisport, fitflex, fitprofit i innych) zobowiązani są do przedstawienia ważnej karty wraz z dowodem tożsamości PRZED skorzystaniem z usługi.-dotyczy to również zarejestrowania się posiadaczy pakietów w OK System, fitflex i innych. Wykonanie tej czynności PO SKORZYSTANIU Z USŁUGI (KORTU) jest zakazane w umowach ze sprzedawcami KART MULTISPORTU DLA obiektów sportowych i w takiej sytuacji dopłata do usługi jest niemożliwa.!!! Oznacza to, że klient wówczas musi zapłacić 100% ceny bez możliwości skorzystania z dopłat do usługi. Karty akceptowanie są nie wcześniej niż na 30 min przed rozpoczęciem gry.
 1. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Ligi Squasha lub innych formach współzawodnictwa, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do prowadzenia rozgrywek oraz w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Osoby w/w wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć, nagrań i tabel współzawodnictwa w Internecie przez organizatora oraz na tablicach informacyjnych klubu. Osoby w/w wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wyników współzawodnictwa na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń. W przypadku, kiedy w/w osoba nie wyraża zgody na powyższe jest obowiązana wnieść zastrzeżenie na piśmie do Klubu.

ZASADY REZERWACJI USŁUG

 1. Rezerwacji usług  można dokonywać przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej www.squashstacja.pl, telefonicznie lub w recepcji Klubu.
 2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
 3. Rezerwacji on-line mogą dokonywać tylko Klienci, którzy nie posiadają zaległości wobec Klubu.
 4. Podstawą do korzystania z usług jest opłacenie rezerwacji. Opłaty należy dokonać w recepcji Klubu.
 5. Każda rezerwacja może zostać przez Klienta odwołana lub przeniesiona na inny termin bez konsekwencji finansowych, gdy odwołanie lub przeniesienie ma miejsce wcześniej niż 1 dzień przed rezerwacją.
 6. W przypadku gdy Klient odwoła rezerwację tego samego dnia – jest zobowiązany do zapłaty 100% ceny usługi odpowiadającej danej rezerwacji. Klient zwolniony jest z tej opłaty w przypadku, gdy usługa w terminie anulowanej rezerwacji zostanie zarezerwowana i opłacona przez innego Klienta.
 7. Klub ma prawo nie przyjąć rezerwacji kortów squasha  rozpoczynającej się o niepełnej godzinie zegarowej, w przypadku gdy ta blokuje możliwość rezerwacji pełnych godzin zegarowych innym klientom.
 8. Klub ma prawo usunąć rezerwacje Klientowi, który nie stosuje się do zasad rezerwacji szczególnie w przypadku rezerwowania i nie korzystania z usług, unikania płatności oraz kontaktu z Klubem.
 9. Klub ma prawo do anulowania rezerwacji i udostępnienia usługi  innej osobie jeżeli Klient nie zgłosi się w recepcji Klubu do 5 min po godzinie, na którą zrobił rezerwację lub nie zgłosi, do tego czasu informacji o spóźnieniu pracownikowi recepcji.

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW SQUASH 

 1. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez  instruktora lub innego pracownika Klubu.
 2. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 3. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych, w szczególności w przypadku osób niepełnoletnich.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 5. Zabrania się wnoszenia jedzenia oraz napojów na korty squash.
 6. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem "non marking". W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obsługa Klubu ma prawo wyprosić z Klubu osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu lub zachowujące się niebezpiecznie bez prawa do zwrotu środków za wykupione usługi.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Klubu Squashstacja.
 4. Klient ma prawo  pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Klubu Squashstacja.
W górę

 

Zarezerwuj kort online. Szybko i wygodnie.