REGULAMIN

Regulamin klubu Squashstacja

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Squashstacja

A. Zasady ogólne
a. Każdy korzystający z Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania się do jego postanowień. Rezygnacja z zapoznania się z Regulaminem przez korzystającego z Klubu, nie stanowi podstawy do niestosowania się do jego postanowień, a w szczególności do uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu oraz sankcji w nim przewidzianych.
b. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie squashstacja.pl. 
c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Manager Klubu.
d. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez dzieci wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
e. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów; 
f. Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie; 
g. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i wnoszenia  alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających; 
h.Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Korzystającego z Klubu przedmioty pozostawione w Klubie, w szczególności w szatni, bądź przed kortem, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.   

i. Na terenie Klubu obowiązuje zachowanie zasad bezpieczeństwa i  szczególnej ostrożności. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wypadki, urazy itd.                                                                                                                                

B. Godziny otwarcia
a. Klub jest otwarty w godzinach 8-21 w dni powszednie i 14-20 w weekendy.Klub zastrzega możliwość zmiany godzin otearcia i zamknięcia klubu.
b. Informacja o ewentualnych godzinach otwarcia klubu w obowiązujące dni świąteczne zostanie udostępniona w Klubie oraz na stronie internetowej.
c. Klienci zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinie zakończenia działalności obiektu.

C. Zasady użytkowania kortów
a. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych; 
b. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry; 
c. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek; 
d. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, przystosowanym do gry w hali obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie pozostawiającej śladów na podłodze, najlepiej oznaczonym jako „non marking”. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić udostępnienia kortu, co nie daje prawa do odmowy uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort. 
e. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki; 
f. Wskazana jest gra w okularach ochronnych; 
g. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

D .Rezerwacje
a. Podstawą do korzystania z klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty za rezerwację; 
b. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej; 
c. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 5 minut tylko i wyłącznie w przypadku, gdy używany kort nie został wynajęty kolejnemu klientowi. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę, co skutkuje koniecznością zapłaty za niego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
d. Rezerwacja, od rezerwowanie czy chęć przełożenia gry odbywa się poprzez stronę internetową www.squashstacja.pl  (po uprzednim zarejestrowaniu) lub osobiste powiadomienie recepcji klubu.
e. Rezerwacja opłacona w sposób zdalny (np. internet , aplikacja mobilna) zgodnie z Art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej w sposób zdalny.
f. Od rezerwowanie gry uważa się za skuteczne, gdy odbywa się do 4 godziny poprzedzających  zarezerwowany termin;

Od rezerwowanie może odbyć się za pomocą  formularza kontaktu na stronie squashstacja.pl, lub telefonu. Powoływanie się na „brak możliwości dodzwonienia.” nie zwalnia gracza od wymogu od rezerwowania
g. opłacone rezerwacje i karnety nie podlegają zwrotowi – możliwe jest jedynie przeniesienie prawidłowo od rezerwowanych rezerwacji na inny termin.

h .Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w Klubie. 
i. Zaległe faktury VAT wystawia się w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego; 
j. Karnety stałe/cykliczne oznaczają rezerwację określonego kortu o określonej godzinie w dany dzień tygodnia. Karnety open umożliwiają grę w różne dni o różnych godzinach.
k. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby – wyjątek stanowią karnety firmowe, z których mogą korzystać osoby zweryfikowane w recepcji klubu jako pracownicy danej firmy; 
l. Wszystkie karnety ważne są przez 30 dni . Wykupione, a nie zrealizowane karnety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
m. Rezerwacje cykliczne wypadające w obowiązujące dni świąteczne w trakcie których Klub będzie nieczynny zostaną automatycznie przełożone.

E. Korzystanie z kart zniżkowych.
a. Klub honoruje karty systemów Benefit Multi sport Plus, Fit Pro, Ok System.
b. Uzyskanie zniżki wymaga spełnienia wymagań poszczególnych wystawców kart m.in. okazania dowodu osobistego posiadacza karty.
c. Wysokość i warunki zniżki (np. liczba dozwolonych użyć dziennych) wynikają z warunków wystawców kart i nie są przedmiotem decyzji Klubu.
d. Zgodnie z wymaganiami wystawców kart do jednej gry 1h mogą być użyte maksymalnie 2 karty zniżkowe.
e. W przypadku wykupienia karnetu z ceną obniżoną ze względu na posiadaną kartę zniżkową, obowiązuje okazanie i rejestracja karty (terminal, sms). W przypadku braku karty lub jej rejestracji danego dnia obowiązuje dopłata w wysokości 15 zł za grę za każdą brakującą kartę.

F. Szatnia
a. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie.
b.  Kara umowna z tytułu zgubienia lub zniszczenia kluczyka wynosi 50 pln ; 
c. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry; 
d.Za rzeczy pozostawione poza szafką klub nie ponosi odpowiedzialności; 
e. Rzeczy pozostawione przez graczy składowane są w klubie przez okres 1 miesiąca a następnie utylizowane;
f. Gracze proszeni są o zachowanie czystości w szatni

G. Sauna
a. Wynajęcie kortu upoważnia do darmowego skorzystania z sauny;
b. Korzystający z sauny robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Korzystającego z sauny.
c. Sauna włączana jest na życzenie graczy – prosimy o informację przed rozpoczęciem gry
d. Sauna włączana jest w dni powszednie najwcześniej o 17 dla klientów korzystających z promocji 

REGULAMIN ZAJĘĆ FITNESS

 1. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach fitness oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić to do instruktora przed zajęciami.
 3. Każdy ćwiczący ma obowiązek przerwania ćwiczeń i powiadomienia instruktora w przypadku kontuzji, zawrotów głowy, bólu itp.
 4. W sali fitness obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach.
 5. Wszystkie przybory i przyrządy na sali mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, z zaleceniem prowadzącego zajęcia lub instrukcją obsługi.
 6. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania obowiązuje odpłatność za jego naprawę.
 7. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy i zamienne obuwie sportowe.
 8. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
 9. Torby, ubrania i biżuteria powinny być pozostawione w szatni lub w przydzielonej strefie.
 10. Osoby posiadające wykupiony karnet i wpisane na listę zapisów mają pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach.
 11. Osoba która wykupuje karnet lub wejście jednorazowe zobowiązuje się tym samym do przestrzegania regulaminu.
 12. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18. roku życia) mogą korzystać z zajęć za wiedzą i pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć jeżeli liczba uczestników na dane zajęcia jest mniejsza niż 2 osoby.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni bez nadzoru.
 15. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych, organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności.
 16. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 17. Klub zastrzega sobię w każdym momencie prawo do zmian w grafiku.
 18. Za zakupiony karnet nie można otrzymać zwrotu pieniedzy.

 

W górę
 

Wybór zajęć fitness dla każdego

Zarezerwuj kort online. Szybko i wygodnie.